Werkwijze & Behandelmethode

Intake

Wanneer u op de wachtlijst wilt kunt u dat via de mail of telefoon kenbaar maken. Als u graag dat eerst wilt voorbespreken is het mogelijk om eerst telefonisch een afspraak te maken. Tijdens de intake wordt met u besproken wat uw klachten en problemen zijn. Soms worden de gesprekken aangevuld met psychologisch testonderzoek. Vaak wordt tijdens de intake een voorstel gedaan voor een behandelplan. U kunt zelf beslissen of u hiermee akkoord gaat.  Daarna kan de behandeling worden gestart. U wordt gevraagd toestemming te geven om contact tussen behandelaar en verwijzer plaats te laten vinden. Uitwisseling van informatie naar de verwijzer wordt dan voorafgaand, tijdens en na de behandeling uitgewisseld. Dit zijn geen zeer uitgebreide uitwisselingen maar wel plan van aanpak en uiteindelijk resultaat van de behandeling.

Er zijn contracten met alle grote zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Zilveren kruis/Achmea, Multizorg, Menzis en DSW). Bijna alle kleine zorgverzekeraars vallen onder een grotere zorgverzekeraarsgroep. U kunt voor de zekerheid checken met uw eigen zorgverzekeraar of er een contract is.

Tarieven

Hieronder staan de tarieven voor 2022 voor (door de verzekering) vergoede zorg, onvergoede (particuliere) zorg en No Show.

Vergoede zorg

Vanaf 2022 is het systeem van bekostiging van de GGZ veranderd. Hieronder vindt u de folder met informatie hierover

https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/#folder

In het kort betekent dit dat de zorg per sessie wordt gedeclareerd. De duur van een consult bepaalt het tarief. Er wordt daarbij uitgegaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Dit betreft de methode planning = realisatie. Als er meer dan 15 minuten wordt afgeweken van deze geplande tijd, wordt het consult achteraf aangepast op basis van de realisatie.

In het volgende overzicht vindt u de tarieven van de NZA. Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken.

De tarieven die de NZA hanteert zijn voor 2022:
Kort traject (4 sessies) 522,13
Middel traject (7 sessies) 885,01
Intensief traject (11 sessies) 1434,96
Onvolledig traject (1 a 2 sessies)228,04
De zorgverzekeraars vergoeden tussen de 85% en 100%, mogelijk dus afhankelijk van uw aanvullende verzekering meer. Tevens wordt uw eigen risico aangesproken.

Er zal, in elk geval de komende twee jaar, nog een limiet bestaan aan het aantal sessies. De zorg die ik bied, blijft kortdurende behandeling, vergelijkbaar met de generalistische basis ggz (gbggz).

Voor de zorgkosten die worden vergoed uit het basispakket, zal de verzekering eerst het eigen risico verrekenen (standaard €385,- in 2022).

Particuliere zorg (niet vergoed door de verzekering)

Wanneer u wel klachten heeft, maar deze niet onder vergoede zorg vallen voor de verzekering (zoals werkgerelateerde problemen/burnout, aanpassingsproblematiek, relatieproblemen, levensfaseproblematiek) dan wordt onderstaand (door de NzA bepaald) tarief gehanteerd. Kosten voor werkgerelateerde problematiek worden soms ook door de werkgever betaald.

OV0012 Niet-basispakket zorg Consult €117,33 Per sessie (45min, 15min verslag), particulier tarief
No show
Als u een afspraak niet of niet tijdig (binnen 24u voor de afspraak) afzegt, kan ik geen nieuwe afspraak meer maken. De kosten van deze sessie zijn daarom voor uw rekening (no show).  Het tarief hiervoor is €50,- Deze kosten zijn niet te declareren bij de zorgverzekering.

Blended care, een goede combinatie

Bij de behandeling wordt alleen gebruik gemaakt van behandelmethoden waarvan de effectiviteit wetenschappelijk aangetoond is. Op de website vindt u meer informatie over enkele van de behandelmethoden die binnen de praktijk worden toegepast. Tevens worden reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules e.d.  E-health (er wordt gebruik gemaakt van modules van Therapieland) wordt als standaard optie aangeboden om thuis online opdrachten te maken en zo mogelijk minder face to face sessies nodig te hoeven hebben.

Behandeleffecten en clientervaringen worden gemeten via verschillende online vragenlijsten. Deze worden vooraf en na de behandeling online toegestuurd. Indien u bezwaar hiertegen heeft kunt u dat kenbaar maken. Dit zal verder geen invloed hebben op uw behandeling. Uw ervaringen met Belinda van de Ruit kunt u kenbaar maken op www.zorgkaartnederland.nl. Hieronder ziet u het gemiddelde cijfer vanuit recensies op Zorgkaart Nederland. Het gastenboek op deze website heeft een meer informeel karakter.

Buiten kantoortijden kunt u in dringende gevallen contact opnemen via de mail of mobiele telefoon. Vaak is het wel verstandig om eerst de huisarts of huisartsenpost geraadpleegd te hebben. In vakanties wordt gebruikt gemaakt van vervanging door collega’s. U krijgt dit dan zelf te horen bij wie u zich kan melden in dringende gevallen.

Overleg

In sommige gevallen zal in overleg met u besloten worden dat het goed is om te overleggen met uw huisarts. Met een aantal huisartsen heeft Psycholoog Praktijk Rotterdam in de naam van Belinda van de Ruit samenwerkafspraken. Ook werk zij nauw samen met vrijgevestigde psychiaters. Met een aantal praktijkondersteuners vindt overleg plaats waarin ook preventieve aandacht is voor het ontstaan van psychische stoornissen en de juiste verwijzing vroegtijdig op zijn plek is. Psycholoog Praktijk Rotterdam is basis GGZ en zwaardere problematiek hoort in de specialistische GGZ.

De Behandelmethoden

Wil je meer weten over cognitieve gedragstherapie? Lees verder.
Wil je meer weten over cognitieve therapie? Lees verder.
Wil je meer weten over gedragstherapie? Lees verder.
Wil je meer weten over EMDR? Lees verder.
Wil je meer weten over Schematherapie? Lees verder.

Zorgstandaarden

Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg en ondersteuning inhoudt voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het gehele zorgproces; de patient journey. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waar multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen aan moet voldoen.Standaarden ondersteunen bij het leveren van goede zorg. Met kwaliteitsstandaarden wordt het
voor alle partijen inzichtelijk wat men in en van een behandelings- en zorgtraject kunnen en mogen verwachten.

De volgende zorgstandaarden worden toegepast:

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/aanpassingsstoornis-incl-overspanning-en-burn-out

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/angstklachten-en-angststoornissen

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/bipolaire-stoornissen

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/depressieve-stoornissen

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/persoonlijkheidsstoornissen

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/somatisch-onvoldoende-verklaarde-lichamelijke-klachten-solk

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz  binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het statuut staat aangegeven wat de praktijk als zorgaanbieder in de GGZ geregeld heeft op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het kwaliteitsstatuut borgt dat de praktijk bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De praktijk bevordert daarmee gepaste zorg.Tevens staat beschreven welke informatie wordt uitgewisseld met de verwijzer, hoe behandeleffecten worden gemeten tijdens en na de behandeling en hoe beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg voor u als cliënt (ook buiten de bereikbaarheid van de praktijk) is georganiseerd.

Het kwaliteitsstatuut van Psycholoog praktijk Rotterdam/Belinda van de Ruit is hieronder in te zien:

kwaliteitsstatuut alleen lezen

Klachten

Indien u een klacht heeft over uw behandeling hoop ik dat u dat met mij deelt en we dit kunnen bespreken. Mochten we er niet uitkomen kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging. Zij helpen u verder met de klacht. Dit is via http://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/